10 /07
Autor:
Anna Wójcik

Nowa ustawa deweloperska – do jakich umów stosuje się jej przepisy? Cz. 1

10 /07
Autor:
Anna Wójcik

Nowa ustawa deweloperska, a dokładnie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zasadniczo weszła w życie 1 lipca 2022 r. Od tej zasady przewidziano w art. 81 ww. ustawy wyjątki, w większości obejmujące przepisy dotyczące Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Czy przepisy nowej ustawy deweloperskiej znajdują zastosowanie do już zawartych umów deweloperskich?

 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach przejściowych nowej ustawy.

 

Zgodnie z art. 76 nowej ustawy deweloperskiej:
1. Do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy uchylanej w art. 80, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 ust. 1-3, art. 11 oraz art. 43 ust. 1 pkt 7 i 9 niniejszej ustawy.
2. Do umów deweloperskich zawartych w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w ust. 1, i co do których po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie nastąpiło przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy uchylanej w art. 80, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 ust. 1-3, art. 11 oraz art. 43 ust. 1 pkt 7 i 9 niniejszej ustawy.
3. Deweloper, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego nie zawarto umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 80, ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 7, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

 

Zgodnie zaś z art. 77 nowej ustawy deweloperskiej:
Jeżeli w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego wydzielono zadanie inwestycyjne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a deweloper rozpoczął sprzedaż dotyczącą tego zadania po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, do tego zadania inwestycyjnego stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

 

 

Z wyżej przywołanego art. 76 wynika zatem, że ustawodawca postanowił wyłączyć stosowanie przepisów nowej ustawy deweloperskiej (z wyjątkami w postaci kilku przepisów dotyczących rachunku powierniczego) na okres 2 lat, tj. do 1 lipca 2024 r., ale muszą być spełnione dwa warunki:
– Deweloper rozpoczął sprzedaż przed wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej, czyli przed dniem 1 lipca 2022 r.
oraz
– przed tym dniem Deweloper zawarł co najmniej jedną umowę deweloperską.

Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Co ważne, jeśli w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego wyodrębniono zadania inwestycyjne, to aby zastosowanie znalazły przepisy dotychczasowej ustawy, w odniesieniu do każdego z tych zadań inwestycyjnych muszą być spełnione powyższe warunki. W praktyce może dojść do sytuacji, gdy zostaną wydzielone 3 zadania inwestycyjne i tylko do pierwszego z nich (z uwagi na spełnienie warunków ustawowych) będą stosowane przepisy dotychczasowe, zaś do drugiego i trzeciego stosować będzie się już nową ustawę deweloperską.

 

Jakie przepisy znajdą zastosowanie do umów przenoszących własność zawieranych w wykonaniu umów deweloperskich zawartych przed 1 lipca 2022 r. i w okresie między tym dniem a 1 lipca 2024 r.?

Do umów przenoszących własność zawieranych w wykonaniu umów deweloperskich zawartych przed 1 lipca 2022 r. będą stosowane przepisy dotychczasowej ustawy deweloperskiej.

 

Do umów przenoszących własność zawieranych w wykonaniu umów deweloperskich zawartych w okresie między 1 lipca 2022 r. a 1 lipca 2024 r. również stosować się będzie przepisy dotychczasowe (z wyjątkami wskazanymi w ustawie), ale wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną zrealizowane warunki, o których była mowa wyżej: rozpoczęcie sprzedaży przez Dewelopera w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego (zadania inwestycyjnego) oraz zawarcie co najmniej jednej umowy deweloperskiej nastąpiło przed wejściem w życie nowej ustawy, tj. przed dniem 1 lipca 2022 r. Dotyczy to wszystkich umów przenoszących własność, niezależnie od daty ich zawarcia.

 

Rozpoczęcie sprzedaży

 

Na koniec wypada jeszcze przywołać definicję „rozpoczęcia sprzedaży” – zgodnie z art. 5 pkt 12 nowej ustawy deweloperskiej jest to podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego oraz gotowości do zawierania z nabywcami umów deweloperskich albo umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2.

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 10.07.2022 r.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.