9 /09
Autor:
Anna Wójcik

Zatrudnianie dzieci po zmianie przepisów

9 /09
Autor:
Anna Wójcik
odmowa odbioru mieszkania

W dniu 1 września 2018 r. weszła w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca zatrudniania dzieci, a właściwie młodocianych, ponieważ takim nazewnictwem posługuje się wspomniana ustawa. Dotychczas za młodocianego w rozumieniu Kodeksu pracy uznawano osobę, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat i tylko takie osoby niepełnoletnie można było zatrudniać. Obecnie granica wieku została przesunięta w dół i młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. W konsekwencji, obecnie obowiązujący zakaz brzmi: Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

 

 

Należy pamiętać, że nie tylko wiek decyduje o możliwości zatrudnienia osoby niepełnoletniej. Zgodnie z Kodeksem pracy wolno bowiem zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

 

1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Co więcej, młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, zaś w innym celu

młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka to taka, która nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.
W związku z wyżej opisaną zmianą dotyczącą wieku młodocianego nie nastąpiła niestety zmiana innego przepisu Kodeksu pracy, a to art. 304(5) § 1, zgodnie z którym wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.
Powyższy przepis stoi w sprzeczności z kodeksową definicją młodocianego i w konsekwencji powoduje, że zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 15 lat będzie wysoce ryzykowne. Komentatorzy wskazują, że to Państwowa Inspekcja Pracy będzie musiała wyjaśnić, jak należy stosować obecne regulacje. Na chwilę obecną takiego stanowiska nie ma.

Stan prawny aktualny na dzień 9.09.2018 r.

 

Zapraszamy do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.