Upadłość konsumencka

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne (upadłość konsumencka Wrocław).

 

Kancelaria udziela osobom zadłużonym pomocy prawnej, która obejmuje w szczególności:

  • ocenę spełnienia warunków do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • ocenę sytuacji Klienta w kontekście możliwości uzyskania oddłużenia (umorzenie zobowiązań), ustalenia planu spłaty zobowiązań czy też długości okresu planu spłaty,
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 

Kancelaria Radcy Prawnego (radca prawny Wrocław) oferuje pomoc prawną również w trakcie całego postępowania upadłościowego, już po ogłoszeniu upadłości, w tym reprezentację przed sądem, syndykiem oraz przy negocjacjach z wierzycielami.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

 

Obecnie (tj. od dnia 24 marca 2020 r.) wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć:

  • osoba fizyczna, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej (nie była przedsiębiorcą),
  • osoba fizyczna, która co prawda była przedsiębiorcą, ale najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej została wykreślona z rejestru.

 

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny (upadłość konsumencka Wrocław). Niewypłacalność jest zatem przesłanką pozytywną ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawa wprowadza jednocześnie domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

 

Co ważne, w obecnym stanie prawnym (tj. od dnia 24 marca 2020 r.), na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Sąd nie bada już przyczyn niewypłacalności i nie ustala, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Kwestie te badane są przez Sąd dopiero na etapie postępowania upadłościowego, tj. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

 

Co z osobami prowadzącymi tzw. działalność nierejestrowaną (działalność nieewidencjowaną)?

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalnością nierejestrowaną (nieewidencjonowaną) jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

W rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego, osoba wykonująca działalnością nierejestrowaną nie jest przedsiębiorcą i może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Jakie są cele postępowania upadłościowego w przypadku upadłości konsumenckiej?

 

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe  wobec osób fizycznych należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, jak również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Oba te cele są równorzędne.

 

Jakie są tryby postępowania upadłościowego?

 

Obecnie postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych (upadłość konsumencka Wrocław) może toczyć się w dwóch trybach:

  • uproszczonym (wg przepisów dot. konsumentów),
  • zwykłym (wg ogólnych przepisów).

 

Zasadą powinno być postępowanie w trybie uproszczonym. Jednakże w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Sąd może postanowić, że postępowanie będzie prowadzone w trybie zwykłym, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Sąd może postanowić o tym również po ogłoszeniu upadłości.

 

W celu wstępnej analizy sprawy, zapraszamy do kontaktu z kancelarią przez e-mail (kancelaria@krpwojcik.pl) lub przez Facebook (https://www.facebook.com/kancelariaAnnaWojcik), a także do skorzystania z formularza kontaktowego.

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.