Prawo rodzinne

Rozwody Wrocław

 

Decyzja o rozwodzie jest z pewnością bardzo trudna. Samo postępowanie rozwodowe bywa skomplikowane i długotrwałe, zwłaszcza jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Przed wystąpieniem o rozwód warto skonsultować się z radcą prawnym w celu ustalenia najlepszych rozwiązań. Radca prawny Wrocław podpowie np. czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka czy jednak bez orzekania o winie (tzw. rozwód za porozumieniem stron). Radca prawny – prawnik Wrocław Anna Wójcik udzieli również informacji o możliwych rozwiązaniach w sprawach dotyczących dzieci i majątku wspólnego małżonków.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego? Radca prawny Wrocław

 

Radca prawny Anna Wójcik świadczy profesjonalną pomoc prawną w sprawach o rozwód. Radca prawny Wrocław może udzielić porady prawnej w celu analizy sytuacji faktycznej i określenia możliwości procesowych, może sporządzić pozew o rozwód oraz pomoże przeprowadzić nawet najtrudniejsze postępowanie rozwodowe. Radca prawny Anna Wójcik do każdej sprawy podchodzi z empatią i zaangażowaniem, mając na względzie szczególnie osobisty charakter spraw o rozwód.

 

Przeczytaj na blogu:

Wina rozkładu pożycia. Rozwód z orzekaniem o winie

Zdrada małżeńska jako naruszenie obowiązku wierności

 

 

Podział majątku

 

Sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie albo jeszcze w trakcie trwania małżeństwa po dokonaniu rozdzielności majątkowej są szczególnie trudne i wymagają zarówno odpowiedniego przygotowania, jak i doświadczenia. Radca prawny Anna Wójcik – prawnik Wrocław służy poradą prawną w zakresie spraw o podział majątku wspólnego, jak również pomocą w przeprowadzeniu postępowania sądowego – podział majątku Wrocław.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólność majątkowa powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków czy też dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

 

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą zrezygnować z ustawowego ustroju wspólności majątkowej i ustanowić rozdzielność majątkową. Następnym krokiem może być podział majątku wspólnego małżonków.

 

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa wskutek rozwodu oraz separacji, a także w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

W trakcie postępowania o podział majątku dokonuje się rozliczenia między małżonkami tzw. nakładów i wydatków. Zgodnie z prawem, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Małżonek może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

W celu ustalenia swoich możliwości w postępowaniu o podział majątku wspólnego, w tym zasadności roszczeń finansowych wobec małżonka, warto skonsultować się z radcą prawnym – radca prawny Wrocław pomoże sporządzić wniosek o podział majątku oraz przeprowadzić rozliczenia z małżonkiem – podział majątku Wrocław.

 

 

Przeczytaj na blogu:

Czy podział majątku po rozwodzie musi być równy?

Rozliczenie majątku po zakończeniu konkubinatu

 

 

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci

 

Radca prawny Anna Wójcik posiada również doświadczenie w sprawach dotyczących małoletnich dzieci. Radca prawny Wrocław służy pomocą prawną w takich sprawach, jak kontakty z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej czy też alimenty – alimenty Wrocław.

 

Spory dotyczące małoletnich dzieci mogą pojawić się, gdy rodzice pozostają w związku partnerskim bądź małżeńskim albo gdy żyją w rozłączeniu. Bardzo często kwestia kontaktów z dzieckiem czy alimentów na dziecko pojawia się przy sprawie o rozwód. W każdym przypadku radca prawny Wrocław – prawnik Wrocław może doradzić właściwe rozwiązanie lub poprowadzić sprawę sądową.

 

Należy pamiętać o zasadzie, że władza rodzicielska (prawa rodzicielskie) przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli jednak wymaga tego dobro dziecka, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku takiego porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

 

Sprawy o alimenty prawnik Wrocław

 

Alimenty dla dziecka – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Radca prawny Wrocław po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy pomoże ustalić, czy zachodzą podstawy do zaprzestania płatności alimentów na dorosłe dziecko.

 

Jeśli jeden z rodziców nie dokłada się finansowo do utrzymania dziecka ani nie sprawuje nad dzieckiem osobistej opieki, można wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.

 

Alimenty w trakcie małżeństwa – zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Na każdym z małżonków spoczywa obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Chodzi tu o takie potrzeby, jak mieszkanie, odzież, pielęgnacja czy żywność. Obowiązek ten może być spełniony poprzez finansowanie tych potrzeb lub w drodze osobistych starań o dzieci i dom.

 

Przeczytaj na blogu:

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa – jak je uzyskać?

 

 

Alimenty po rozwodzie – w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidziane zostały dwie sytuacje, w których pomiędzy byłymi małżonkami może powstać obowiązek płatności alimentów po orzeczeniu rozwodu:

 

  • zgodnie z art. 60 § 1 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, ma możliwość wystąpienia z roszczeniem do drugiego małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego,
  • zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o. były małżonek ma roszczenie do drugiego małżonka rozwiedzionego, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, o przyczynianie się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku.

 

Pierwsza sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego oraz gdy żadnemu z małżonków nie została przypisana wina, czyli sąd na zgodne żądanie małżonków nie orzekał o winie.

 

Druga sytuacja, w której były małżonek może być uprawniony do uzyskania alimentów po rozwodzie występuje w każdym wypadku, gdy orzeczenie rozwodu następuje z winy jednego tylko małżonka, przy czym małżonek niewinny nie musi wykazywać, że rozwód pogorszył jego sytuację materialną.

 

Przeczytaj na blogu:

Alimenty po rozwodzie od byłego małżonka – kiedy można ich żądać?

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.