8 /03
Autor:
Anna Wójcik

Umowa najmu okazjonalnego a umowa najmu instytucjonalnego – cz. 2

8 /03
Autor:
Anna Wójcik
umowa najmu instytucjonalnego

W pierwszej części artykułu (do przeczytania tutaj) omówiony został najem okazjonalny. Poniżej przedstawiony zostanie drugi typ najmu, czyli najem instytucjonalny. Należy pamiętać, że oba typy najmu zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

Najem instytucjonalny

 

 

Najem instytucjonalny, w odróżnieniu od najmu okazjonalnego, został przewidziany dla tych wynajmujących, którzy są przedsiębiorcami. Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie praw lokatorów, umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony. Ustawa nie ogranicza przy tym okresu, jak ma to miejsce w przypadku najmu okazjonalnego.

 

 

 

Podobnie jak w przypadku umowy najmu okazjonalnego, tak i do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu sporządzonym przez wynajmującego oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

 

 

 

Do umowy najmu instytucjonalnego nie załącza się natomiast pozostałych dokumentów (wymaganych przy najmie okazjonalnym), tj. wskazania przez najemcę innego lokalu, do którego może się przenieść oraz oświadczenia właściciela tego lokalu.

 

 

Żądanie opróżnienia lokalu

 

 

W razie nieopróżnienia i niewydania lokalu po zakończeniu okresu najmu, właściciel może działać tak jak w przypadku umowy najmu okazjonalnego – doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela wskazując termin, który w tym przypadku jest nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy. Po bezskutecznym jego upływie można skierować do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu.

 

 

 

Żądanie opróżnienia lokalu musi również obejmować oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy, a także wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego, przy czym wynajmujący może powoływać się tylko na te przyczyny ustania stosunku najmu, które wskazał w swoim piśmie.

 

 

 

W odróżnieniu od najmu okazjonalnego, zawarcia umowy najmu instytucjonalnego nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmu mieszkań rozliczają przychód z tytułu najmu jako przychód z działalności gospodarczej.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.