19 /03
Autor:
Anna Wójcik

Udostępnianie nieruchomości obywatelom Ukrainy – szczególne zasady

19 /03
Autor:
Anna Wójcik

W dniu 12 marca 2022 r., z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r., weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa). W ustawie tej znalazły się również regulacje dotyczące udostępniania nieruchomości uchodźcom z Ukrainy.

 

 

Na początek wypada wskazać, że specustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 1). Zatem przepisy specustawy stosuje się tylko do obywateli Ukrainy, którzy spełniają wyżej określone warunki.

 

 

Zgodnie z art. 68 specustawy, W przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

Co oznacza powyższe? Po pierwsze, specustawa wyłącza stosowanie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w tych przypadkach, gdy udostępniamy budynek lub jego część na podstawie umowy użyczenia, a zatem bezpłatnie. Przepis ten nie obejmuje zatem umów najmu. Po drugie, również tylko w odniesieniu do umów użyczenia, nie stosuje się wciąż obowiązującego na podstawie tzw. ustawy covidowej zakazu eksmisji. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ogólnymi zasadami, które w tym przypadku także obowiązują, procedura eksmisyjna musi być poprzedzona postępowaniem sądowym i wydaniem wyroku, na mocy którego będzie można wystąpić ze stosownym wnioskiem do komornika.

 

 

Drugim przepisem odnoszącym się do udostępniania nieruchomości jest art. 69 specustawy, zgodnie z którym Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19a ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczącego wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

 

 

O umowie najmu okazjonalnego pisaliśmy już tu https://krpwojcik.pl/umowa-najmu-okazjonalnego-a-umowa-najmu-instytucjonalnego-cz-1/

W tym miejscu wypada tylko przypomnieć, że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Art. 69 specustawy ułatwia zawarcie takiej umowy o tyle, że do jej zawarcia nie są potrzebne wymienione w tym przepisie dokumenty, tj.:

  1. oświadczenie zawierające wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  2. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 1, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

 

Jest to zatem duże ułatwienie, bowiem większość uchodźców za pewne nie byłaby w stanie wskazać innego lokalu, do którego mogliby się przeprowadzić. Ustawa nie znosi natomiast obowiązku uzyskania oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. Nadal zatem konieczna jest wizyta u notariusza w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego.

 

Stan prawny aktualny na dzień 19.03.2022 r.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

 x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.