16 /09
Autor:
Anna Wójcik

Świadectwo pracy – zmiany w Kodeksie pracy. Termin na wydanie świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa, skutki niewydania świadectwa pracy.

16 /09
Autor:
Anna Wójcik

W dniu 7 września 2019 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu pracy m. in. w zakresie regulacji dotyczących wydawania przez pracodawcę świadectwa pracy. Zmiany te miały na celu zwiększenie uprawnień pracowniczych i ułatwienie pracownikom uzyskiwania świadectw pracy w przypadku bezczynności pracodawcy.

 

Termin na wydanie świadectwa pracy

 

W obecnym brzmieniu Kodeks pracy przewiduje, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli zaś z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie pocztą albo doręcza je w inny sposób.

 

 

W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego do 6 września 2019 r. doszło zatem do istotnej zmiany, gdyż dotychczas Kodeksy pracy nie określał terminu wydania świadectwa, a jedynie posługiwał się pojęciem „niezwłocznie”. Co więcej, obecnie wyraźnie wprowadzono możliwość wysłania świadectwa do pracownika pocztą albo doręczenia w inny sposób, jeśli niemożliwe jest wydanie tego świadectwa pracownikowi osobiście.

 

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

 

Jeśli świadectwo pracy ma w ocenie pracownika niewłaściwą treść (znajdują się w nim informacje niezgodne z prawdą), to pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Do 6 września 2019 r. pracownik miał na taki wniosek 7 dni. Obecnie ten termin wynosi 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

 

Wniosek do sądu o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy lub o ustalenie uprawnienia do jego otrzymania

 

Trzecią bardzo ważną zmianą wprowadzoną do Kodeksu pracy jest prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy. Zgodnie z art. 97(1) Kodeksu pracy, w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. W wyroku uwzględniającym żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z przepisami prawa pracy. Jeżeli określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest niemożliwe, w wyroku określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe – wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo.

 

 

Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Jeśli sąd wyda postanowienie uwzględniające taki wniosek, to określa w nim treść świadectwa pracy zgodnie z przepisami prawa pracy – tak samo, jak w przypadku wyroku zobowiązującego do wydania świadectwa. Jeżeli natomiast określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest niemożliwe, w postanowieniu określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe – wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Takie postanowienie ustalające uprawnienie do otrzymania świadectwa pracy, po uprawomocnieniu się, zastępuje to świadectwo.

 

Stan prawny aktualny na dzień 16.09.2019 r.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach zakresu prawa pracy, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Wójcik zaprasza do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.