28 /07
Autor:
Anna Wójcik

Monitoring w miejscu pracy – kiedy kamery w pracy są legalne?

28 /07
Autor:
Anna Wójcik

W związku z wejściem w życie RODO (przypominamy artykuł http://krpwojcik.pl/rodo-prawo-do-odszkodowania/) do Kodeksu pracy zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące monitoringu pracownika. W niniejszym artykule zostanie omówiony monitoring wizyjny.

 

 

 

Czym jest monitoring wizyjny? Jest to monitoring prowadzony przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, czyli za pomocą kamer.

 

 

 

Kiedy pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny? Na to pytanie odpowiada Kodeks pracy. Zgodnie bowiem z art. 222 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

 

 

 

Ustawa wprost wskazuje zatem przypadki uprawniające pracodawcę do wprowadzenia monitoringu wizyjnego:
• bezpieczeństwo pracowników
• ochrona mienia
• kontrola produkcji
• ochrona informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Katalog tych okoliczności jest zamknięty, co oznacza, że w żadnym innym wypadku pracodawca nie może zastosować monitoringu.

 

 

 

Czy pracodawca musi poinformować pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego? Tak. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób u siebie przyjęty, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma również obowiązek przekazać mu te informacje na piśmie. Co więcej, cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, to w obwieszczeniu.

 

 

 

Czy pracodawca może założyć monitoring w każdym miejscu w zakładzie pracy? Co do zasady nie. Zgodnie z Kodeksem pracy monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji któregoś celu (tj. bezpieczeństwo pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji, ochrona informacji) i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ponadto, monitoring nie może obejmować pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

 

 

Jak długo pracodawca może przechowywać nagrania? Przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w sprawie monitoringu w miejscu pracy, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Wójcik radca prawny Wrocław zaprasza do kontaktu.x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celamia określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki interentowej.